- Mari Terus Belajar, Berinovasi, Berkreasi dan Berkarya -

Video Profile Kang Widi

Pagelaran Wayang Kulit Dalang Wanita (Part 1)

Gardapati

Gardapati
GARDAPATI, juga merupakan putra dari Prabu Drestarasta raja negara Hastina dengan Dewi Gandari. Saudaranya ada 100 dan hanya 1 yang wanita. Ketikla perang Baratayuda Gardapati mati terkena hantaman Gada Rujakpala miliknya Bima/Werkudara

Gandawati

Gandawati
GANDAWATI adalah putri dari Prabu Gandabayu raja di negara Pancala dengan permaisuri Dewi Gandarini. Dewi Gandawati mempunyai saudara laki-laki bernama Arya Gandamana. 

Gandamana

Gandamana
ARYA GANDAMANA, putra dari Prabu Gandabayu dan permaisuri Dewi Gandarini. Gandamana mengabdi di negara   Hastina,  kepada Prabu Pandu dan di angkat menjadi patih. Mempunyai saudara wanita yaitu Dewi Gandawati

Gandabayu

Gandabayu
PRABU GANDABAYU adalah raja di negara Pancala keturunan Resi Suksrana. Isterinya bernama Dewi Gandarini mempunyai dua orang anak yaitu Dewi Gandawati dan Arya Gandamana. Prabu Gandabayu sesuai perwujudannya memiliki watak yang gagah berani, pendiam, namu sakti. 

Erawati

Erawati
Dewi Erawati adalah putri sulung Prabu Salya, raja negara Mandaraka dengan permaisuri Dewi Pujawati/Setyawati. Dewi Erawati adalah isteri Prabu Baladewa

Duryudana

Duryudana
DURYUDANA adalah salah satu dari 100 kurawa,  putra sulung dari  Prabu Drestarasta raja negara Hastinapura dengan Dewi Gandari. Jumlah saudaranya ada 100 dan hanya 1 yang wanita.. Ketika perang Baratayuda Duryudana mati terkena hantaman Gada Rujakpala senjata pusaka milik Bima.

Dursilowati

Dursilowati
DEWI DURSILAWATI adalah putri di Hastina, Putri dari Prabu Drestarasta raja negara Hastina, satu-satunya putri dari 100 putra-putrinya Prabu Drestarasta (Kurawa). Mempunyai suami bernama Arya Sinduraja atau Arya Jayadrata.

Dursasana

Dursasana
DURSASANA adalah salah satu dari 100 kurawa,  putra dari  Prabu Drestarasta raja negara Hastinapura dengan Dewi Gandari. Jumlah saudaranya ada 100 dan hanya 1 yang wanita. Merupakan murid dari Resi Drona, Tinggal di kesatrian Banjarjunut, di negara Hastina, memiliki pusaka Gada Kyai Barla, Isterinya bernama Dewi Saltani.

Durmagati

Durmagati
DURMAGATI, adalah salah satu dari 100 kurawa,  putra dari  Prabu Drestarasta raja negara Hastinapura dengan Dewi Gandari. Jumlah saudaranya ada 100 dan hanya 1 yang wanita.. Ketika perang Baratayuda Durmagati mati terkena hantaman Gada Rujakpala senjata pusaka milik Bima.

Drupada

Drupada
PRABU DRUPADA raja negara Pancala ketika masih muda bernama Arya Sucitra, isterinya bernama Dewi Gandawati, mempunyai tiga orang anak, yaitu; Dewi Drupadi, Dewi Sri Kandi dan Arya Drestadyumna. Pada saat perang Baratayuda Prabu Drupada menjadi senapati atau panglima perang Pandawa.

Drona

Resi Drona
RESI DRONA atau Durna adalah suami dari Dewi Krepi, mempunyai putra bernama Aswatama. Resi Drona/Durna ketika masih muda bernama Bambang Kumbayana yaitu putra Resi Baratmadya dari Hargajembangan dengan Dewi Kumbini. Dipercaya menjadi guru Pandawa dan Kurawa. Saat perang Baratayuda diangkat menjadi Senapati Agung atau Panglima Perang Kurawa.

Drestarasta

Drestarasta
DRESTARASTA, adalah Raja di Hastinapura, permaisurinya bernama Dewi Gandari  putri Resi Abiyasa. Menjadi raja di Hastina menggantikan Prabu Pandu yang mundur dengan syarat akan dikembalikan ketika putra-putra Pandu (Pandawa) sudah beranjak dewasa. Tetapi karena bujuk rayu dari Sengkuni Drestarasta ngangkat putra sulungnya, Duryudana jadi raja Hastina. Inilah yang menjadi awal perpecahan antara  Pandawa dan Kurawa.

Dadungawuk

Dadungawuk
DADUNGAWUK, rasekso cebol abdine Batari Durga tugase angon kebo/Andanu (Jawa) duweke Batari Durga.

Citraksi

Citraksi
CITRAKSI adalah salah satu dari 100 kurawa,  putra dari  Prabu Drestarasta raja negara Hastinapura dengan Dewi Gandari. Jumlah saudaranya ada 100 dan hanya 1 yang wanita. Merupakan murid dari Resi Drona, Citraksi tinggal di kesatrian Carangglagah, memiliki Pusaka Trisula.

Citraksa

Citraksa
CITRAKSA, adalah salah satu dari 100 kurawa,  putra dari  Prabu Drestarasta raja negara Hastinapura dengan Dewi Gandari. Jumlah saudaranya ada 100 dan hanya 1 yang wanita. Merupakan murid dari Resi Drona, Citraksa ahli dalam olah kaprajuritan. ketika perang Baratayuda menjadi pemimpin prajurit Kurawa.

Cangik

Cangik
CANGIK ada di pedalangan Jawa, merupakan gambaran seorang emban atau abdi di kaputren keraton. Cangik perawakannya kurus, wataknya jujur dan sangat setia. Walaupun hanya seorang emban atau abdi tetapi Cangik memiliki wawasan yang luas dan pintar.
Walaupun tidak jelas siapa suaminya, Cangik mempunyai soerang putri bernama Limbuk.

Cakil

Cakil
CAKIL, atau Gendirpenjalin wujudnya adalah rasaksa yang giginya tonggos (bahasa Jawa: mrongos) berpangkat Tumenggung. ada di cerita pedalangan Jawa dan keluar saat ada perang kembang, perang antarane satria dengan rasaksa yang merupakan lambang napsu dan angkara murka.

Burisrawa

Burisrawa
ARYA BURISRAWA adalah anak keempat dari Prabu Salya raja negara Mandaraka dengan permaisuri Dewi Pujawati. tinggal di kesatrian Madyapura, Isterinya bernama; Dewi Kiswari.

Bisma

Bisma
BISMA, ketika masih muda bernama Dewabrata adalah putra Prabu Sentanu dari negara Hastinapura dengan Dewi Gangga, sejak lahir di tinggal ibune kemudian dibesarkan dan di didik oleh Dewi Durgandini. Bisma tinggal di kesatrian Talkanda

Basudewa

Basudewa
BASUDEWA, adalah putra sulung Prabu Basukunti raja negara Mandura dengan permaisuri Dewi Dayita. Prabu Basudewa mempunyai isteri tiga yaitu ; Dewi Mahira, Dewi Mahindra dan Dewi Badrahini.

Banowati

Banowati
DEWI BANOWATI adalah putri Prabu Salya, raja negara Mandaraka dengan permaisuri Dewi Pujawati/Setyawati. Merupakan isteri dari Prabu Duryudana.

Baladewa

Baladewa
PRABU BALADEWA adalah raja di kerajaan Mandura,  ketika masih muda bernama Kakrasena titisan dari Batara Basuki. Mempunyai seorang Patih bernama Pragota, Memiliki Pusaka Nanggala dan   Alugara,  Isterinya bernama; Dewi Erawati.

Bima - Werkudara

Bima/Werkudara
Bima atau Werkudara atau juga Balawa, Bratasena, Birawa, Danduwacana, Nagata, Kusumayuda, Kowara, Kusumadilaga, Pandusiwi, Bayusuta, juga Wijasena, adalah putra kedua Prabu Pandudewanata, raja negara Astinapura dengan permaisuri Dewi Kunti. Tinggal di Kesatrian Jodipati, Negara; Amarta, Pusakanya; Kuku Pancanaka, Gada Rujakpala, Aluraga, Bargawa, Bargawta, Ajianya; Bandungbandawasa, Ketuklindu, Blabakpangantol-antol, Istri ; Dewi Arimbi, Dewi Nagagini, Dewi Urangayu. Anaknya : Antareja, Antasena lan Gatotkaca

Bagong

Bagong
BAGONG sejatinya jelmaan dari bayangan  Sanghyang Ismaya karena sabdanya Sanghyang Tunggal, bapaknya. Ketika Sanghyang Ismaya/Semar akan turun ke dunia, dirinya meminta teman. Bagong juga mempunyai nama lain Bawor, Carub atau Astrajingga merupakan salah satu punakawan yang menjadi putra angkat dari Semar, juga memiliki saudara angkat yaitu Petruk dan Gareng.

Arimbaji

Arimbaji
ARIMBAJI, adalah putra satusatunya (ontang-angting) Prabu Arimba raja rasaksa negara Pringgondani dengan Dewi Rumbini.

Arimba

Arimba
ARIMBA, adalah putra pertama Prabu Arimbaka dengan Dewi Hadimba di negara Pringgondani. Memiliki putra satu bernama Arimbaji.

Aswatama

Aswatama

ASWATAMA putra dari Resi Drona dari padepokan Sokalima dengan Dewi Krepi. Tinggal di Kesatrian Padayangan, mempunyai  pusaka Panah Cundamanik.

Arya Burisrawa

Arya Burisrawa
ARYA BURISRAWA putra keempat Prabu Salya raja negara Mandaraka dengan Dewi Pujawati. Tinggal di kesatrian Madyapura, beristri; Dewi Kiswari.

Abiyasa

Abiyasa
ABIYASA, putrane Resi Palasara seka pertapan Retawu karo Dewi Durgandini. Abiyasa dadi ratu ing Ngastina ngganti Prabu Wicitrawirya sing seda kanti gelar Prabu Kresnadwipayana. Duwe putra 3 Yoiku :
1. Drestarasta
2. Pandu, dan
3. Yama Widura

Arjuna

Arjuna
ARJUNA adalah putra ketiga Prabu Pandu dengan Dewi Kunti. Tinggal di Kesatrian Madukara, di Negara; Hastinapura, Memiliki Pusaka; Keris Kyai Kalanadah, Panah Sangkali, Panah Candranila, Keris Kyai Sarotama, dan Ajian: Pangalimunan, Mayabumi, Sepiangin, istrinya berjumlah 18.

Arya Dananjaya

Aya Dananjaya
ARYA DANANJAYA, menurut cerita pedalangan Jawa adalah raja Jin negara Madukara di hutan Mertani, mempunyai saudara dua bernama Ditya Sapujagad yang tinggal di kesatrian Sawojajar dan Ditya Sapulebu yang tinggal di kesatrian Baweratalun. 

Antasena

Antasena
ANTASENA putra dari Bima / Werkudara dan Dewi Urangayu. Tinggal di Kesatrian Kisikarmada, di Negara Dasarsamodra, Memiliki Sungut Sakti dan Pusaka Cupu Madusena, mempunyai saudara lain ibu yoitu Raden Antareja dari ibu Dewi Nagagini lan Raden Gatotkaca seka ibu Dewi Arimbi. Setelah dewasa menjadi raja di negara Dasarsamodra. 

Antareja

Antareja
ANTAREJA, adalah putra dari Bima atau Werkudara dengan Dewi Nagagini. Tinggal di kesatrian Jangkarbumi, (Saptapratala), memiliki pusaka; Mustikabumi dan Ajian Upasanta, Suami dari Dewi Ganggi. Memiliki kesaktian lainnya; Lidahnya sakti, Siapa saja yang dijilat telapak kakinya pasti meninggal. Mempunyai 2 saudara lain ibu, yaitu: Raden Gatotkaca dari ibu Dewi Arimbi dan  Raden Antasena dari ibu Dewi Urangayu.

Abhimanyu

Abhimanyu
ABHIMANYU atau Angkawijaya, Jaya Murcita, Jaka Pengalasan, Partasuta, Kirityamaja, Sumbadraatmaja, Wanudara dan Wirabatana adalah putra dari Arjuna dan Dewi Sumbadra. Tinggal di Kesatria Plangkawati di Negara Ngastinapura. Memiliki Wahyu Hidayat dan Wahyu Cakraningrat, Istrinya adalah Dewi Siti Sundari dan Dewi Uttari

Pagelaran Wayang Kulit Dalang Wanita (Part 2)

Prestasi terbaru Kang Widi: TOP 6 ASN Inspiratif 2021 Anugerah ASN KemenPANRB

Subscribe my channel

52 Terbaik PNS Inspiratif 2018

Menerima Anugerah Bupati Kendal Award 2018

Menerima Anugerah Bupati Kendal Award 2018
Bersama Bupati Kendal Ibu dr. Mirna Annisa, M.Si. Menerima Anugerah Bupati Kendal Award 2018 Kategori Pegiat Pendidikan

Translate

My Facebook

Entri Populer

Diberdayakan oleh Blogger.